Tietosuojaseloste

DIPP-tutkimus (Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy)
Tietosuojaseloste

4.12.2019
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU tietosuoja-asetus)

1 Rekisterinpitäjä

Nimi:
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Lastentaudit, PEDEGO-tutkimusyksikkö

Osoite:
PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

Yhteystiedot
Puhelin:0294 480 000
Fax: 08 344064
Postiosoite:
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 5, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

2 Rekisterin vastuuhenkilöt

Riitta Veijola, professori, ylilääkäri
Oulun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta, PEDEGO-tutkimusyksikkö
Aapistie 5
90014 Oulun yliopisto

3 Tietosuojavastaava

Kaarlo Määttä, Oulun yliopisto, tietoturvapäällikkö
Niilo Vähäsarja, Oulun yliopisto, tietosuoja-asioista vastaava lakimies

4 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Riitta Veijola, professori, ylilääkäri
Sähköposti: riitta.veijola(at)oulu.fi

5 Rekisterin nimi

DIPP-tutkimuksen tietovarasto

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kansallinen epidemiologinen tutkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa perintötekijöiden ja ympäristötekijöiden osuutta tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä, sekä kehittää taudin ennustamista ja ehkäisyä, johon tutkittavat ovat antaneet suostumuksensa. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa ja tarkoituksessa kuin kyseisen tutkimussuunnitelman suorittamiseksi on välttämätöntä.

7 Henkilötietojen käsittelyn perusta

DIPP-tutkimuksen henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, TSA 6(1)(e), TsL 4§, sekä erityisten henkilötietojen osalta yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen, TSA 9 (2)(j), TsL 6§.

8 Rekisterin tietosisältö

DIPP-tutkimuksen tunnistekoodi (erillisessä henkilörekisterissä säilytetään DIPP-koodiin yhdistettävä henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot).

DIPP-tutkimuksen tietovarasto ei sisällä yksilöityjä henkilötietoja, vaan DIPP-koodilla pseudonymisoitua tietoa seuraavista asioista: geneettisten analyysien tulokset, ympäristöaltistetiedot, kasvutiedot, ruoka-ainetiedot, fyysisen aktiivisuuden tiedot, psykososiaalisen hyvinvoinnin tiedot, terveystapahtumat, elimistön aineenvaihduntatulokset, perhe- ja koulutustiedot, suvun tiedot.

9 Säännönmukaiset tietolähteet

Tutkimuskäynnit, kyselylomakkeet ja biologiset näytteet

10 Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Paikallinen tutkimushenkilökunta. Yksilöityjä henkilötietoja ei luovuteta kliinisten keskusten ulkopuolelle. Pseudonymisoituja tutkimuksessa kerättäviä tietoja ja näytteitä voidaan luovuttaa DIPP konsortion muille osapuolille tai muille yhteistyökumppaneille erilliseen sopimukseen perustuen.

Tarvittaessa tietoja luovutetaan lainsäädännön perusteella tieteellistä tutkimusta valvoville viranomaisille kuten VALVIRA:lle ja Tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tutkimuksesta ei luovuteta tietoja muille kuin yllä mainituille tahoille lakisääteisesti.

11 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pseudonymisoituja tutkimuksessa kerättäviä tietoja ja näytteitä voidaan luovuttaa DIPP konsortion muille osapuolille tai muille yhteistyökumppaneille erilliseen sopimukseen perustuen.
Tutkimuksen tietoja luovutetaan seuraaville tahoille:
Tutkimuksessa kerättäviä tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:
DIPP-konsortion osapuolet (Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)
DIPP-tutkimuksen kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa laaditaan sopimukset yhteistyöstä.

12 Tutkimus rekisterin säilytysaika

Tutkimusrekisteriä säilytetään toistaiseksi organisaatioiden arkistointisääntöjen mukaisesti. Nykyinen tutkimuslupa on voimassa 30.6.2032 asti.

13 Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteriin liitetyllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tietojen laajempi tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Tutkittavalla on oikeus oikaista omia tutkimustietojaan. Tutkittavalla on oikeus peruuttaa suostumus tutkimukseen.
Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/potilaan-oikeudet

14 Tietojen siirto EU:n ja EAA:n ulkopuolelle

DIPP-tutkimuksen tutkimusnäytteitä ja tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, mm. Yhdysvaltoihin vain erillisen tutkimussopimuksen perusteella. Näytteet ja tiedot siirtyvät yhteistyökumppanille ainoastaan uusilla tunnistekoodeilla varustettuina. Yksilöintitiedot eivät siirry aineiston mukana missään vaiheessa yhteistyökumppaneille.

15 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Salassa pidettävät asiat ja asiakirjat on suojattu
tutkimusrekisterin roolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla.

B Manuaalinen aineisto
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ko. asioita tai asiakirjoja käsittelevillä henkilöillä.

16 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja- asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1