Tietosuojaseloste-DIPP

DIPP-tutkimus (Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy)
Tietosuojailmoitus / Tietosuojaseloste

29.3.2023

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU tietosuoja-asetus, TSA) ja Tietosuojalaki 1050/2018 (TsL)

YHTEISREKISTERINPITÄJÄT

Nimi
Oulun yliopisto
Käyntiosoite
Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu
Postiosoite
PL 8000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelinvaihde
0294 480 000

Nimi
Turun yliopisto
Käyntiosoite
Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto
Postiosoite
Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto
Puhelinvaihde
029 450 5000

Nimi
Tampereen yliopisto
Käyntiosoite
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Postiosoite
Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinvaihde
0294 5211

Nimi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (POHDE)
Käyntiosoite
Kajaanintie 50, 90220 Oulu
Postiosoite
PL 10, 90029 POHDE
Puhelinvaihde
08 315 2011

Nimi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (VARHA)
Käyntiosoite
Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku
Postiosoite
PL 52, 20521 TURKU
Puhelinvaihde
02 313 0000

Nimi
Pirkanmaan hyvinvointialue (PIRHA)
Käyntiosoite
Biokatu 10, Finn-Medi 3, 33520 Tampere
Postiosoite
PL 272, 33101 TAMPERE
Puhelinvaihde
03 311 611

VASTUUHENKILÖT

Riitta Veijola, professori, ylilääkäri, Oulun yliopisto ja POHDE, riitta.veijola@oulu.fi
Jorma Toppari, professori, ylilääkäri, Turun yliopisto ja VARHA, jorma.toppari@utu.fi
Heikki Hyöty, professori, Tampereen yliopisto ja PIRHA, heikki.hyoty@tuni.fi
Mikael Knip, professori, PIRHA ja Helsingin yliopisto, mikael.knip@helsinki.fi
Kalle Kurppa, professori, ylilääkäri, Tampereen yliopisto ja PIRHA, kalle.kurppa@tuni.fi
Johanna Lempainen, dosentti, erikoislääkäri, Turun yliopisto ja VARHA, johanna.lempainen@utu.fi

TIETOSUOJAVASTAAVAT

Oulun yliopisto: dpo@oulu.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (POHDE): tietosuoja@pohde.fi
Tampereen yliopisto: dpo@tuni.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue (PIRHA): tietosuojavastaava@pirha.fiRiitta Veijola, professori, ylilääkäri, Oulun DIPP-keskuksen johtaja, DIPP-tutkimuksen
yhdistetyn tutkimusrekisterin vastuuhenkilö. Sähköposti: riitta.veijola@oulu.fi
Turun yliopisto: dpo@utu.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (VARHA): tietosuoja@varha.fi

YHTEYSTIEDOT YHTEISREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

DIPP-konsortion osapuolten vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot ilmoitettu edellä kohdassa
vastuuhenkilöt.

Paikallisten DIPP-keskusten johtajat ja muu henkilökunta:

Riitta Veijola, professori, ylilääkäri, Oulun DIPP-keskuksen vastuulääkäri, DIPP-tutkimuksen yhdistetyn tutkimusrekisterin vastuuhenkilö. Sähköposti: riitta.veijola@oulu.fi

Jorma Toppari, professori, ylilääkäri, Turun DIPP-keskuksen johtaja. Sähköposti:
jorma.toppari@utu.fi

Heikki Hyöty, professori, Tampereen DIPP-keskuksen johtaja. Sähköposti: heikki.hyoty@tuni.fi

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan kääntymällä minkä tahansa yhteisrekisterinpitäjän puoleen,
jolloin hänen asiansa ohjataan tapauskohtaisesti sisäisellä järjestelyllä ja velvoitteilla oikeaan
organisaatioon.

YHTEISREKISTERIN NIMI

DIPP-tutkimuksen tietovarasto

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kansallinen epidemiologinen tutkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa perintötekijöiden ja
ympäristötekijöiden osuutta tyypin 1 diabeteksen ja siihen liittyvien sairauksien kehittymisessä,
sekä kehittää taudin ennustamista ja ehkäisyä. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa ja
tarkoituksessa kuin kyseisen tutkimussuunnitelman suorittamiseksi on välttämätöntä.DIPP-tutkimuksen lähtökohtana ja yleisenä edellytyksenä on informoinnin jälkeen tutkittavan tai
tämän edustajan antama vapaaehtoinen, tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen.

TIETOON PERUSTUVA SUOSTUMUS DIPP-TUTKIMUKSEN YLEISENÄ EDELLYTYKSENÄ

DIPP-tutkimuksen lähtökohtana ja yleisenä edellytyksenä on informoinnin jälkeen tutkittavan tai tämän edustajan antama vapaaehtoinen, tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

DIPP-tutkimuksen henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, TSA 6(1)(e), TsL 4§, sekä
erityisten henkilötietojen osalta yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen, TSA 9 (2)(j),
TsL 6§.

YHTEISREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Oulussa, Turussa ja Tampereella käytetään paikallisia DIPP-tutkimustietokantoja, joihin
tallennetaan rekisteröityjen suorat tunnisteelliset henkilötiedot (henkilötunnus, nimi ja
yhteystiedot) ja rekisteröidylle luotu paikallinen DIPP-koodi. Paikallisen DIPP-koodin lisäksi
rekisteröidylle luodaan DIPP-koodiin yhdistettävä tunniste, joka tallennetaan DIPP-tutkimuksen
yhteiseen tutkimustietokantaan.

Yhteinen DIPP-tutkimuksen tietovarasto ei sisällä henkilötunnuksella, nimellä tai yhteystiedoilla
yksilöitäviä henkilötietoja. Tutkimuksen tietovarasto sisältää ainoastaan rekisteröidyn DIPP-
koodiin yhdistettävällä tunnisteella pseudonymisoitua tietoa seuraavista asioista: geneettisten
analyysien tulokset, ympäristöaltistetiedot, kasvutiedot, ruoka-ainetiedot, fyysisen aktiivisuuden
tiedot, psykososiaalisen hyvinvoinnin tiedot, terveystapahtumat, elimistön
aineenvaihduntatulokset, perhe- ja koulutustiedot, suvun diabetestiedot.

Lisäksi tutkittavista kerätään biologisia näytteitä: verta, ulostetta, virtsaa, hiuksia, kynsiä,
maitohampaita, siemennestettä, äidinmaitoa ja sivelynäytteitä iholta ja limakalvoilta. Biologiset
näytteet säilytetään koodattuina suljetuissa ja kulunvalvonnan alaisissa varastoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tutkimuskäynnit, kyselylomakkeet ja biologiset näytteet. Terveydenhuollon rekisterit.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJA-RYHMÄT

Ensisijaisesti paikallinen tutkimushenkilökunta. Yksilöityjä henkilötietoja ei luovuteta kliinisten
keskusten ulkopuolelle. Pseudonymisoituja tutkimuksessa kerättäviä tietoja ja näytteitä voidaan
luovuttaa DIPP-tutkimuksen rekisterinpitäjien välillä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Kukin rekisterinpitäjä voi lainsäädännön salliessa luovuttaa pseudonymisoituja tutkimuksessa
kerättäviä tietoja ja näytteitä DIPP-konsortion osapuolille sekä Euroopan unionissa tai
Euroopan talousalueella sijaitseville tutkimusyhteistyökumppaneille tietosuojasääntelyn
vaatimusten mukaisesti.

Tarvittaessa tietoja luovutetaan lainsäädännön perusteella tieteellistä tutkimusta valvoville
viranomaisille kuten VALVIRA:lle. Tutkimuksesta ei luovuteta tietoja viranomaisille ilman
näiden lakisääteistä oikeutta tietojen saamiseen ja niiden käsittelyyn.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Pseudonymisoituja tutkimuksessa kerättäviä tietoja ja näytteitä voidaan luovuttaa
yhteistyökumppaneille myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jos DIPP-
tutkimuksen tietoja siirretään maahan, jonka suhteen ei ole Euroopan unionin komission
päätöstä tietosuojan riittävyyden tasosta, luovutuksessa noudatetaan muuta
asianmukaista suojatointa kuten Euroopan unionin komission mallilausekkeita.
Tutkimustietoja tai näytteitä voidaan siirtää yhteistyökumppanille vain erillisen
tutkimussopimuksen perusteella.

TUTKIMUS-REKISTERIN SÄILYTYS-AIKA

DIPP-tutkimus on toistaiseksi käynnissä oleva voimassa olevaan tutkimuslupaan perustuva
lääketieteellinen tutkimus. Tutkimusrekisteriä säilytetään kunkin rekisterinpitäjän sen hetkisten
ohjeistusten mukaisesti. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusrekisterin säilytys määritellään sen
hetkisen lainsäädännön mukaisesti.

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVAN TAI TÄMÄN EDUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA ANNETTU TIETOINEN SUOSTUMUS

DIPP-tutkimukseen osallistuvalla henkilöllä tai lapsen osalta tämän edustajalla on oikeus
milloin tahansa tutkimuksen aikana peruuttaa suostumuksensa ilman, että se vaikuttaa
kielteisesti hänen sairautensa hoitoon tai asemaansa terveydenhuollon palvelujen
käyttäjänä. Mikäli tutkimukseen osallistuva tai tämän edustaja peruuttaa suostumuksensa,
suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käsitellä osana
tutkimusaineistoa. Käsittely perustuu näiltä osin tutkimukselle määriteltyihin henkilötietojen
oikeusperusteisiin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on DIPP-tutkimuksessa seuraavat oikeudet:
– oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

DIPP-tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tapauskohtaisesti poiketa
tietosuojasääntelyn perusteella, jolloin rajoittaminen tyypillisesti liittyy tutkimustulosten ja
tutkimuksen tavoitteiden turvaamiseen.

YHTEISREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikki tutkimusta suorittavat ja tutkimustietoja käsittelevät tahot ovat salassapitovelvollisia.
Salassa pidettävät asiat ja asiakirjat on sähköisessä tutkimusrekisterissä suojattu
tutkimusrekisterin roolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää
riskiä on pienennetty vahvalla pseudonymisoinnilla.
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ko. asioita tai
asiakirjoja käsittelevillä henkilöillä.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTA-VIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Total Page Visits: 591 - Today Page Visits: 1