Tietosuojaseloste-DIPP

DIPP-tutkimus (Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy)
Tietosuojailmoitus / Tietosuojaseloste

15.11.2019
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU tietosuoja-asetus, TSA) ja Tietosuojalaki 1050/2018 (TsL)

YHTEISREKISTERINPITÄJÄT

Nimi
Oulun yliopisto
Käyntiosoite
Aapistie 5, 90014 Oulun yliopisto
Postiosoite
PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelinvaihde
0294 480 000

Nimi
Turun yliopisto
Käyntiosoite
Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto
Postiosoite
Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto
Puhelinvaihde
029 450 5000

Nimi
Tampereen yliopisto
Käyntiosoite
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Postiosoite
Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinvaihde
0294 5211

Nimi
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Käyntiosoite
Kajaanintie 50, 90220 Oulu
Postiosoite
PL 10, 90029 OYS
Puhelinvaihde
08 315 2011

Nimi
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Käyntiosoite
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku
Postiosoite
PL 52, 20521 TURKU
Puhelinvaihde
02 313 0000

Nimi
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Käyntiosoite
Teiskontie 35, 33520 Tampere
Postiosoite
PL 2000, 33521 Tampere
Puhelinvaihde
03 311 611

VASTUUHENKILÖT

Riitta Veijola, professori, ylilääkäri, Oulun yliopisto ja PPSHP, riitta.veijola@oulu.fi
Jorma Toppari, professori, ylilääkäri, Turun yliopisto ja VSSHP, jorma.toppari@utu.fi
Mikael Knip, professori, ylilääkäri, PSHP ja Helsingin yliopisto, mikael.knip@helsinki.fi
Kalle Kurppa, professori, ylilääkäri, Tampereen yliopisto ja PSHP, kalle.kurppa@tuni.fi
Jorma Ilonen, professori, ylilääkäri, Turun yliopisto, jorma.ilonen@utu.fi
Johanna Lempainen, dosentti, erikoislääkäri, Turun yliopisto ja VSSHP, johanna.lempainen@utu.fi
Heikki Hyöty, professori, Tampereen yliopisto, heikki.hyoty@tuni.fi

TIETOSUOJAVASTAAVAT

OULUN YLIOPISTO:
Niilo Vähäsarja, dpo@oulu.fi
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI:
Kaisa Mutenia ja Anttoni Lehto, tietosuoja@ppshp.fi
TAMPEREEN YLIOPISTO:
Jukka Tuomela, dpo@tuni.fi
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI:
Jaana Riikonen ja Heli Pehrman, tietosuojavastaava@pshp.fi
TURUN YLIOPISTO:
dpo@utu.fi
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI:
tietosuoja@tyks.fi

YHTEYSTIEDOT YHTEISREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

DIPP-konsortion osapuolten vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot ilmoitettu edellä kohdassa VASTUUHENKILÖT.

Paikallisten DIPP-keskusten johtajat ja muu henkilökunta:

Riitta Veijola, professori, ylilääkäri, Oulun DIPP-keskuksen vastuulääkäri, DIPP-tutkimuksen yhdistetyn tutkimusrekisterin vastuuhenkilö. Sähköposti: riitta.veijola@oulu.fi

Jorma Toppari, professori, ylilääkäri, Turun DIPP-keskuksen vastuulääkäri. Sähköposti: jorma.toppari@utu.fi

Mikael Knip, professori, ylilääkäri, Tampereen DIPP-keskuksen vastuulääkäri. Sähköposti: mikael.knip@helsinki.fi

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan kääntymällä minkä tahansa yhteisrekisterinpitäjän puoleen, jolloin hänen asiansa ohjataan tapauskohtaisesti sisäisellä järjestelyllä ja velvoitteilla oikeaan organisaatioon.

YHTEISREKISTERIN NIMI

DIPP-tutkimuksen tietovarasto

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kansallinen epidemiologinen tutkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa perintötekijöiden ja ympäristötekijöiden osuutta tyypin 1 diabeteksen ja siihen liittyvien sairauksien kehittymisessä, sekä kehittää taudin ennustamista ja ehkäisyä. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa ja tarkoituksessa kuin kyseisen tutkimussuunnitelman suorittamiseksi on välttämätöntä.

TIETOON PERUSTUVA SUOSTUMUS DIPP-TUTKIMUKSEN YLEISENÄ EDELLYTYKSENÄ

DIPP-tutkimuksen lähtökohtana ja yleisenä edellytyksenä on informoinnin jälkeen tutkittavan tai tämän edustajan antama vapaaehtoinen, tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

DIPP-tutkimuksen henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, TSA 6(1)(e), TsL 4§, sekä erityisten henkilötietojen osalta yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen, TSA 9 (2)(j), TsL 6§.

YHTEISREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Oulussa, Turussa ja Tampereella käytetään paikallisia DIPP-tutkimustietokantoja, joihin tallennetaan rekisteröityjen suorat tunnisteelliset henkilötiedot (henkilötunnus, nimi ja yhteystiedot) ja rekisteröidylle luotu paikallinen DIPP-koodi. Paikallisen DIPP-koodin lisäksi rekisteröidylle luodaan DIPP-koodiin yhdistettävä tunniste, joka tallennetaan DIPP-tutkimuksen yhteiseen tutkimustietokantaan.

Yhteinen DIPP-tutkimuksen tietovarasto ei sisällä henkilötunnuksella, nimellä tai yhteystiedoilla yksilöitäviä henkilötietoja. Tutkimuksen tietovarasto sisältää ainoastaan rekisteröidyn DIPP-koodiin yhdistettävällä tunnisteella pseudonymisoitua tietoa seuraavista asioista: geneettisten analyysien tulokset, ympäristöaltistetiedot, kasvutiedot, ruoka-ainetiedot, fyysisen aktiivisuuden tiedot, psykososiaalisen hyvinvoinnin tiedot, terveystapahtumat, elimistön aineenvaihduntatulokset, perhe- ja koulutustiedot, suvun diabetestiedot.

Lisäksi tutkittavista kerätään biologisia näytteitä: verta, ulostetta, virtsaa, hiuksia, kynsiä, maitohampaita, siemennestettä, äidinmaitoa ja sivelynäytteitä iholta ja limakalvoilta. Biologiset näytteet säilytetään koodattuina suljetuissa ja kulunvalvonnan alaisissa varastoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tutkimuskäynnit, kyselylomakkeet ja biologiset näytteet. Terveydenhuollon rekisterit.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJA-RYHMÄT

Ensisijaisesti paikallinen tutkimushenkilökunta. Yksilöityjä henkilötietoja ei luovuteta kliinisten keskusten ulkopuolelle. Pseudonymisoituja tutkimuksessa kerättäviä tietoja ja näytteitä voidaan luovuttaa DIPP-tutkimuksen rekisterinpitäjien välillä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Kukin rekisterinpitäjä voi lainsäädännön salliessa luovuttaa pseudonymisoituja tutkimuksessa kerättäviä tietoja ja näytteitä DIPP-konsortion osapuolille sekä Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella sijaitseville tutkimusyhteistyökumppaneille tietosuojasääntelyn vaatimusten mukaisesti.

Tarvittaessa tietoja luovutetaan lainsäädännön perusteella tieteellistä tutkimusta valvoville viranomaisille kuten VALVIRA:lle. Tutkimuksesta ei luovuteta tietoja viranomaisille ilman näiden lakisääteistä oikeutta tietojen saamiseen ja niiden käsittelyyn.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Pseudonymisoituja tutkimuksessa kerättäviä tietoja ja näytteitä voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jos DIPP-tutkimuksen tietoja siirretään maahan, jonka suhteen ei ole Euroopan unionin komission päätöstä tietosuojan riittävyyden tasosta, luovutuksessa noudatetaan muuta asianmukaista suojatointa kuten Euroopan unionin komission mallilausekkeita. Tutkimustietoja tai näytteitä voidaan siirtää yhteistyökumppanille vain erillisen tutkimussopimuksen perusteella.

TUTKIMUS-REKISTERIN SÄILYTYS-AIKA

DIPP-tutkimus on toistaiseksi käynnissä oleva voimassa olevaan tutkimuslupaan perustuva lääketieteellinen tutkimus. Tutkimusrekisteriä säilytetään kunkin rekisterinpitäjän sen hetkisten ohjeistusten mukaisesti. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusrekisterin säilytys määritellään sen hetkisen lainsäädännön mukaisesti.

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVAN TAI TÄMÄN EDUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA ANNETTU TIETOINEN SUOSTUMUS

DIPP-tutkimukseen osallistuvalla henkilöllä tai lapsen osalta tämän edustajalla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana peruuttaa suostumuksensa ilman, että se vaikuttaa kielteisesti hänen sairautensa hoitoon tai asemaansa terveydenhuollon palvelujen käyttäjänä. Mikäli tutkimukseen osallistuva tai tämän edustaja peruuttaa suostumuksensa, suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käsitellä osana tutkimusaineistoa. Käsittely perustuu näiltä osin tutkimukselle määriteltyihin henkilötietojen oikeusperusteisiin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on DIPP-tutkimuksessa seuraavat oikeudet:
– oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

DIPP-tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tapauskohtaisesti poiketa tietosuojasääntelyn perusteella, jolloin rajoittaminen tyypillisesti liittyy tutkimustulosten ja tutkimuksen tavoitteiden turvaamiseen.

YHTEISREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikki tutkimusta suorittavat ja tutkimustietoja käsittelevät tahot ovat salassapitovelvollisia.
Salassa pidettävät asiat ja asiakirjat on sähköisessä tutkimusrekisterissä suojattu tutkimusrekisterin roolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää riskiä on pienennetty vahvalla pseudonymisoinnilla.
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ko. asioita tai asiakirjoja käsittelevillä henkilöillä.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTA-VIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Total Page Visits: 340 - Today Page Visits: 1